Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων - Νέο ΕΣΠΑ

22/01/2016


Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με έως 50% επιδότηση (και έως 150.000€) υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα τουΤουρισμού.Σκοπός
Στόχος του Προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν τηνθέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται σε 50%, για διάστημα 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

Το Πρόγραμμα αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 άτομα απασχολούμενου προσωπικού) που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα του Τουρισμού και πληρούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια θέση μισθωτής εργασίας.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών.
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος.
Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ).
Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών.
Προβολή-Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
Αμοιβές Συμβούλων.
Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού.

Δείτε αναλυτικά όλη την δημοσίευση για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων

Limmat Finanz - Στοιχεία

Contact:
Στέλιος Κόγκας

Phone:
2310254467

Email:
info@espa-epidotiseis.gr

Website:
www.espa-epidotiseis.gr

Share this release

digg twitter facebook myspace